Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

Số bài: 34
TIỂU SỬ CỦA MƯỜI BA VỊ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG

TIỂU SỬ CỦA MƯỜI BA VỊ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 13
MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 29
THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 8
ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 12
TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 8
DI LẶC KINH DU Ý

DI LẶC KINH DU Ý

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 11
CAO TĂNG TRUYỆN

CAO TĂNG TRUYỆN

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

Số bài: 243
TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH

Hán dịch: Sa Môn Thích Như Tinh, Đời Minh

Số bài: 4
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 12
TRUYỆN THẦN TĂNG

TRUYỆN THẦN TĂNG

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

Số bài: 209
TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG

TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tuệ Lập

Số bài: 10
TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC

TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 10
THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP

THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP

Giảng giải: Tỳ Kheo Đại Văn Huyễn Lâm

Số bài: 29
PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI

PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoa Đình Niệm Thường

Số bài: 158
TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

Số bài: 66
PHẬT TỔ THỐNG KỶ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 15
ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

Số bài: 59
VÃNG SINH TẬP

VÃNG SINH TẬP

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 9