Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

 KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 6
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 27
DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa