Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Giảng giải: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 6
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 22
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 27
DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa