Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

Số bài: 11
BIỂU KHẢI CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRANG

BIỂU KHẢI CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRANG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 5
CA DIẾP KIẾT TẬP

CA DIẾP KIẾT TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán