Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

HOA NGHIÊM KINH NỘI CHƯƠNG MÔN ĐẲNG TẠP KHỔNG MỤC

HOA NGHIÊM KINH NỘI CHƯƠNG MÔN ĐẲNG TẠP KHỔNG MỤC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trí Nghiêm, Đời Đường

Số bài: 36
LÔ SƠN LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

LÔ SƠN LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

Giảng giải: Pháp Sư Phổ Độ, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 26
NÓI VỀ BỎ MÊ HIỂN TRÍ THÀNH MƯỜI MINH BI

NÓI VỀ BỎ MÊ HIỂN TRÍ THÀNH MƯỜI MINH BI

Giảng giải: Pháp Sư Lý Thông Huyền, Đời Đường

Số bài: 3
NHỊ ĐẾ NGHĨA

NHỊ ĐẾ NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 24
THIỀN NGỮ LỤC PHÁP HẢI HỎI ĐẠO LỤC TỔ

THIỀN NGỮ LỤC PHÁP HẢI HỎI ĐẠO LỤC TỔ

Giảng giải: Pháp Sư Thích Bất Khả Tư Nghị, Chùa Linh Diệu

Số bài: 8
BIỂU CHẾ TẬP

BIỂU CHẾ TẬP

Giảng giải: Sa Môn Thích Viên Chiếu

Số bài: 19
HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI HUYỀN CẢNH

HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI HUYỀN CẢNH

Giảng giải: Sa Môn Trừng Quán, Đời Đường

Số bài: 3
HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN SƯ NGỮ LỤC

HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Huệ Tuyền, Đời Tống

Số bài: 35
ĐÀM CHÂU QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ NGỮ LỤC

ĐÀM CHÂU QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Ngữ Phong Viên Tín, Pháp Sư Quách Ngưng Chi

Số bài: 3
ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Giảng giải: Thiền Sư Đại Tuệ

Số bài: 61
DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC VÀ HẬU LỤC

DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC VÀ HẬU LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Nhân Dũng Đẳng, Đời Tống

Số bài: 4
HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC

HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC

Giảng giải: Sa Môn Diệu Liên, Đời Tống

Số bài: 40
NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH

NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Như Tịnh

Số bài: 9
KIM CANG BÁT NHÃ SỚ

KIM CANG BÁT NHÃ SỚ

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 11
QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ

QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ

Giảng giải: Thiền Sư Hoằng Trí

Số bài: 10
PHỦ CHÂU TÀO SƠN BỔN TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC

PHỦ CHÂU TÀO SƠN BỔN TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Giảng giải: Sa Môn Viễn Tôn

Số bài: 6
MINH GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

MINH GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Duy Cái Trúc

Số bài: 25
PHÁP DIỄN THIỀN SƯ NGỮ LỤC

PHÁP DIỄN THIỀN SƯ NGỮ LỤC

Biên soạn: Pháp Sư Tài Lương

Số bài: 14
THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN TẬP ĐÔ TỰ

THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN TẬP ĐÔ TỰ

Giảng giải: Pháp Sư Tông Mật, Đời Đường

Số bài: 12