Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

DƯỢC SƯ TAM MUỘI

DƯỢC SƯ TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

Số bài: 4
HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tằng Phụng Nghi, Đời Minh

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬT TÁN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬT TÁN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 7
BỐN MƯƠI TÁM PHÁP NIỆM PHẬT

BỐN MƯƠI TÁM PHÁP NIỆM PHẬT

Giảng giải: Tỳ Kheo Tuệ Chiểu

Số bài: 48
GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 9
LONG THƯ TỊNH ĐỘ

LONG THƯ TỊNH ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Vương Nhật Hưu, Đời Tống

Số bài: 11
BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Giảng giải: Đại Sư Đàm Loan, Đời Bắc Nguỵ

NGHI QUỸ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN

NGHI QUỸ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiện Vô Uý, Đời Đường

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH LƯỢC THUẬT ĐẠI Ý TỪNG QUYỂN KINH

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH LƯỢC THUẬT ĐẠI Ý TỪNG QUYỂN KINH

Giảng giải: Pháp Sư Lý Thông Huyền, Đời Đường

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH NGUYỆN HÀNH QUÁN MÔN CỐT MỤC

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH NGUYỆN HÀNH QUÁN MÔN CỐT MỤC

Giảng giải: Sa Môn Thích Trạm Nhiên, Đời Đường

Số bài: 3
BÁT NHÃ TÂM KINH LƯỢC SỚ LIÊN CHÂU KÝ

BÁT NHÃ TÂM KINH LƯỢC SỚ LIÊN CHÂU KÝ

Giảng giải: Sa Môn Ngọc Phong, Đời Tống

Số bài: 9
QUÁN ÂM NGHĨA SỚ KÝ

QUÁN ÂM NGHĨA SỚ KÝ

Giảng giải: Sa Môn Tri Lễ, Đời Tống

Số bài: 17
QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA KÝ

QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA KÝ

Giảng giải: Sa Môn Tri Lễ, Đời Tống

Số bài: 16
QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA

QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

QUÁN ÂM NGHĨA SỚ

QUÁN ÂM NGHĨA SỚ

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 8
THỈNH QUÁN ÂM KINH SỚ

THỈNH QUÁN ÂM KINH SỚ

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 4
VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐÊ KINH LUẬN

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐÊ KINH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ

Số bài: 6
BÍ QUYẾT TU TÂM CỦA THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TẠI HÀN QUỐC

BÍ QUYẾT TU TÂM CỦA THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TẠI HÀN QUỐC

Giảng giải: Pháp Sư Cao Ly Tri Nột

Số bài: 2
ĐẠI Ý TÁM GIÁO CỦA THIÊN THAI

ĐẠI Ý TÁM GIÁO CỦA THIÊN THAI

Giảng giải: Sa Môn Quán Đảnh, Đời Tuỳ

Số bài: 3