Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Số bài: 6
KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI

Giảng giải: Đại Minh Thiên Giới Thiện Thế Thiện Từ Trú Trì

Thần Tăng: Tông Phòng Diễm Phước Giảng Tự Trú Trì

Số bài: 9
GIẢNG LUẬN VÀ GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

GIẢNG LUẬN VÀ GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cấp Đa, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hành Củ Đẳng, Đời Tuỳ

Số bài: 16
PHẬT HỌC VẤN ĐÁP LOẠI BIÊN

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP LOẠI BIÊN

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Số bài: 5
PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM NHƯ Ý MA NI LUÂN ĐÀ LA NI

PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM NHƯ Ý MA NI LUÂN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bảo Tư Duy, Đời Đường

BÀI TÁN TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

BÀI TÁN TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 4
MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Liên Trì

Số bài: 5
PHÁP HÀ DA YẾT LỢI BÀ TƯỢNG

PHÁP HÀ DA YẾT LỢI BÀ TƯỢNG

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đức Thanh, Đời Minh

ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA SỞ THUYẾT PHÁP TRỤ KÝ

ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA SỞ THUYẾT PHÁP TRỤ KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quán Đỉnh, Đời Đường

THÁNH GIẢ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN VĂN

THÁNH GIẢ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN VĂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trí Huệ, Đời Nguyên

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN DU GIÀ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN DU GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 2
CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Liễu Tử Hậu Trước, Đời Đường

VẠN PHÁP QUY TÂM LỤC

VẠN PHÁP QUY TÂM LỤC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Siêu Minh, Đời Thanh

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đức Thanh, Đời Minh

Số bài: 10
MỘT TRĂM CÂU HỎI ĐÁP VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM CÂU HỎI ĐÁP VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thanh Ngộ Khai Trước

Số bài: 3