Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

❁ PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Đa La
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 12