Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ MỤC LỤC

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi

Số bài: 25
ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 10
NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TRONG TỰ TÁNH

NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa