Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ MỤC LỤC

❁ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

❁ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 25
❁ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

❁ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

❁ VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

❁ VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

Tác giả: Ngài Huyền Giác, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận