Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ LUẬN TẬP

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 3
NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 5
LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 3
LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

BÁCH LUẬN

BÁCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 11
LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 4
LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 3
SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

Số bài: 10
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 8
LUẬN THI THIẾT

LUẬN THI THIẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 7
THẬP NHỊ MÔN LUẬN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 12
LUẬN GIẢI QUYỂN

LUẬN GIẢI QUYỂN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN PHẬT TÁNH

LUẬN PHẬT TÁNH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 4
QUÁN TÂM LUẬN SỚ

QUÁN TÂM LUẬN SỚ

Giảng giải: Sa Môn Quán Đảnh, Đời Tùy

Số bài: 20
DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường