Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ KINH SỚ

❁ KINH TỪ BI THUỶ SÁM

❁ KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Tác giả: Quốc Sư Ngộ Đạt
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 10
❁ KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

❁ KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hòa Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 20
❁ KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

❁ KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Hán dịch: Ngài Thọ Đăng Tập, Đời Thanh
Việt dịch: Huyền Thanh

Số bài: 7
❁ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

❁ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 3
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 375
❁ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

❁ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 5
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 102
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 51
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 51
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN ĐẠI Ý

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN ĐẠI Ý

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 9
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN HUYỀN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 28
❁ PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 4
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG THANH TỊNH MINH HỐI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG THANH TỊNH MINH HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 7
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO TINH HOA

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 669
❁ TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN

❁ TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 155