Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI HỒNG DANH

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI HỒNG DANH

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÂM CỦA TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÂM CỦA TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THÁNH PHẬT MẪU CỦA TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THÁNH PHẬT MẪU CỦA TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Pháp Sư A Vượng Trát Thập, Đời Thanh

PHẬT THUYẾT KINH DIỆT TRỪ THẬP PHƯƠNG U MINH

PHẬT THUYẾT KINH DIỆT TRỪ THẬP PHƯƠNG U MINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HƯ KHÔNG TẠNG HỎI PHẬT

NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HƯ KHÔNG TẠNG HỎI PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

Số bài: 8