Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ CỔ DẬT

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 14
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bồ Tát Giới đệ tử Tuệ Nhuận

Số bài: 5
❁ DI GIÁO TAM KINH

❁ DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Huệ

Số bài: 11