Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ CHƯ TÔNG

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 600
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 156
DUY TÂM QUYẾT

DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 33
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 14
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 37
CẨM NANG TU ĐẠO

CẨM NANG TU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 11
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4
ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 253
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 289
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 28
TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 114
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 21