Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ CHƯ TÔNG

❁ KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

❁ KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 11
❁ KINH PHÁP BẢO ĐÀN

❁ KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 3
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 149
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 14
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 289
❁ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
❁ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

❁ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 114
❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 21
❁ CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

❁ CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 77
❁ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 29
❁ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 4
❁ ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

❁ ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 369
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢNG

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 6
❁ ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

❁ ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 69
❁ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

❁ CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 35
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 40
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
❁ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

❁ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

Số bài: 32