Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH BIỆN Ý TRƯỞNG GIẢ TỬ SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH BIỆN Ý TRƯỞNG GIẢ TỬ SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Tràng, Đời Hậu Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH ĐẲNG TẬP CHÚNG ĐỨC TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẲNG TẬP CHÚNG ĐỨC TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH LỤC THÚ LUÂN HỒI

PHẬT THUYẾT KINH LỤC THÚ LUÂN HỒI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhật Xứng, Đời Triệu Tống

PHẬT THUYẾT KINH NHƯ LAI SƯ TỬ HỐNG

PHẬT THUYẾT KINH NHƯ LAI SƯ TỬ HỐNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ LOÁT HỘ

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ LOÁT HỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH THUẦN ĐÀ CHÂN ĐÀ LA SỞ VẤN NHƯ LAI TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH THUẦN ĐÀ CHÂN ĐÀ LA SỞ VẤN NHƯ LAI TAM MUỘI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Chi Lâu Câu Sấm, Đời Hậu Hán

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH TỐI VÔ TỶ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI VÔ TỶ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG TÂM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Ðàm Vô Lan, Ðời Ðông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ DI VÔ CẤU VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ DI VÔ CẤU VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy