Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA

PHẬT THUYẾT KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Du Ba Ca La, Đời Đường

Số bài: 37
PHẬT THUYẾT KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TỊNH PHÁP MÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TỊNH PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT LỤC TỰ CHÚ CÔNG NĂNG PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT LỤC TỰ CHÚ CÔNG NĂNG PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI DIỆU KIM CANG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NÃ LỢI DIỆM MAN SÍ THẠCH PHẬT ĐỈNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI DIỆU KIM CANG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NÃ LỢI DIỆM MAN SÍ THẠCH PHẬT ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Tây Na, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ba La Pha Mật Đa La, Đời Đường

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Ðời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH BẢO THỌ BỒ TÁT ĐỀ HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH BẢO THỌ BỒ TÁT ĐỀ HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hội tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Khải, Đời Tào Ngụy

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ƯU BÀ ĐỀ XÁ

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ƯU BÀ ĐỀ XÁ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Mục Trí Tiên, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH A TỐC ĐẠT

PHẬT THUYẾT KINH A TỐC ĐẠT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TÀNG THẦN ĐẠI MINH MẠN NOA LA NGHI QUỸ

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TÀNG THẦN ĐẠI MINH MẠN NOA LA NGHI QUỸ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT NẠI NỮ KỲ VỰC NHÂN DUYÊN KINH

PHẬT THUYẾT NẠI NỮ KỲ VỰC NHÂN DUYÊN KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, đời Hậu Hán