Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BÁCH LUẬN

BÁCH LUẬN - LỜI TỰA BÁCH LUẬN

BÁCH LUẬN - LỜI TỰA BÁCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM MỘT - XẢ TỘI PHƯỚC

BÁCH LUẬN - PHẨM MỘT - XẢ TỘI PHƯỚC

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM HAI - PHÁ THẦN

BÁCH LUẬN - PHẨM HAI - PHÁ THẦN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM BA - PHÁ NHẤT

BÁCH LUẬN - PHẨM BA - PHÁ NHẤT

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM BỐN - PHÁ DỊ

BÁCH LUẬN - PHẨM BỐN - PHÁ DỊ

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM NĂM - PHÁ TÌNH

BÁCH LUẬN - PHẨM NĂM - PHÁ TÌNH

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM SÁU - PHÁ TRẦN

BÁCH LUẬN - PHẨM SÁU - PHÁ TRẦN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM BẢY - PHÁ TRONG NHÂN CÓ QUẢ

BÁCH LUẬN - PHẨM BẢY - PHÁ TRONG NHÂN CÓ QUẢ

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM TÁM - PHÁ TRONG NHÂN KHÔNG QUẢ

BÁCH LUẬN - PHẨM TÁM - PHÁ TRONG NHÂN KHÔNG QUẢ

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM CHÍN - PHÁ THƯỜNG

BÁCH LUẬN - PHẨM CHÍN - PHÁ THƯỜNG

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÁCH LUẬN - PHẨM MƯỜI - PHÁ KHÔNG

BÁCH LUẬN - PHẨM MƯỜI - PHÁ KHÔNG

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần