Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP MỘT

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP MỘT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP HAI

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP HAI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP BA

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP BA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP BỐN

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP BỐN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP NĂM

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI - TẬP NĂM

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương